காமராஜர் பணிகளை போற்றுவோம்.

எளிய மக்களின் நாடித்துடிப்பாய் திகழ்ந்தவர்

ஏழை பிள்ளைகளின் பசியாற்றி கல்வி புகட்டிய ஏந்தல்

ஃபாசிசத்தை எதிர்த்து, நல்லிணக்கம் வளர்த்த ஐயா காமராஜர் பணிகளை போற்றுவோம்.

Kamarajar

https://t.co/HoTVsd585A