பதிவிறக்கம்

மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி அறிவித்த பொது சிவில் சட்டத்திற்கு எதிராக கையெழுத்து படிவங்கள் http://mjkparty.com/?p=1217

ஆண்களுக்காண படிவம் : http://mjkparty.com/wp-content/uploads/2016/10/Sign-M-800×574.jpg

பெண்களுக்கான படிவம் : http://mjkparty.com/wp-content/uploads/2016/10/Sign-F.jpeg